Administració de finques

En una comunitat de propietaris sorgeixen molts problemes i per a la junta suposa una responsabilitat important que pot ser compartida amb la figura de l’administrador. Si el que necessites és algú que us ajudi a portar al dia i garantir el manteniment del teu edifici, posa’t en contacte amb nosaltres. Entre les funcions de l’administrador hi ha:

 • Estudi dels antecedents de la Comunitat de Propietaris
 • Creació i cobrament de rebuts de quotes ordinàries i extraordinàries segons el coeficient de cada departament o a parts iguals, si procedeix
 • Cobrament de quotes endarrerides
 • Avís als operaris corresponents en cas d´avaries o altres obres necessàries així com el seguiment de les mateixes (tot això amb prèvia autorització de la junta)
 • Portar la comptabilitat de la comunitat, moviments bancaris, possible falta de fons, seguiment dels cobraments i pagaments necessaris durant l´exercici, elaboració del balanç i repartiment de saldos per propietari
 • Elaboració de pressupost per al següent exercici
 • Convocar a reunió ordinària o extraordinària a domicili
 • Assisténcia a Junta anual Ordinària
 • Redacció de l´acta, passar-la al llibre i notificació als no assistents a la reunió

Així mateix, si sou una comunitat nova i necessiteu fer la constitució, també podem ajudar-vos:

 • Notificació als propietaris de reunió per a la constitució de la Comunitat
 • Legalització del llibre d´actes en el registre de la propietat
 • Redacció de l´acta i transcripció al llibre per a la seva posterior signatura dels propietaris
 • Petició de NIF per a la comunitat davant l´administració d´hisenda
 • Alta de compte corrent per a la comunitat en caixa o banc