Administració de Personal

Presentació i Objectius

El curs té com a objectiu abordar totes les qüestions relacionades amb el contracte de treball i la administració de personal: l’inicio, el transcurs i la fi d’una relació laboral. Es un curso esencial que pretende fer arribar a l’empresari/a, d’una forma sencilla, tot lo que té a veure amb la vida laboral de’una persona empleada. És tracta d’una formació que combina la part teórica amb la práctica mitjançant un llenguatge senzill i clar. Permetrà conèixer amb profunditat en qué consiteix un departament d’administració de personal i el seu funcionament. També abordarem específicament el treball d’un departament de administració de personal. Lograr, crear, mantenir i desenvolupar un conjunt de persones amb coneixements, habilitats, destrezas, competencies i satisfacció personal suficients per a cumplir amb les finalitats i objetius trazados per la organizació. Elaboració d’un contracte de treball i adecuació a les reformes laborals (afiliació, SEPE). Gestió del absentisme laboral. (Incapacitat laboral transitòria, accidents de treball, maternitat, risc d’embaràs, lactància). Permisos retribuits. Procés d’elaboració de nómina IRPF, assegurances socialss, análisis dels costos de personal, extinció de la relació contractual i finiquito.

A qui va dirigit?

Va dirigit a la petita i mitjana empresa que té externalitzada la gestió de la nòmina. Per a totes aquelles persones que vulguin prendre conciencia de totes les activitats que és relacionen amb els drets laborals i amb la motivació dels i de les treballadores.

Proposta de formació

  • Modalitat: Presencial
  • Nombre total d’hores: 16 h.
  • Nombre de sesssions: 8 sessions.
  • Nombre d’hores per sessió: 2 h.
  • Nombre d’alumnes per curs: 15 alumnes.