Assessorament jurídic, fiscal i comptable

Gestió Laboral:

 • Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social.
 • Confecció mensual dels rebuts de salaris.
 • Confecció de rebuts per al pagament de Gratificacions Extraordinàries.
 • Confecció dels models de cotització a la Seguretat Social (Models TC1, TC2).
 • Tramitació dels comunicats d’alta, baixa o variació de les dades dels treballadors.
 • Tramitació dels comunicats de baixa mèdica dels treballadors i confecció dels comunicats d’accidents de treball.
 • Confecció dels comunicats d’assistència sense baixa mèdica.
 • Resum mensual de les nòmines.
 • Resum mensual de costos per treballador.
 • Càlcul dels costos d’un treballador abans de la seva contractació.
 • Confecció de la liquidació trimestral del I.R.P.F. (Model 111) incloent la relació de professionals de l’empresa.
 • Confecció del Resum Anual de Retencions (Model 190) amb emissió del corresponent certificat per el treballador i el professional.
 • Assessorament permanent en matèria jurídica i laboral.
 • Assessorament i gestió laboral de tot tipus de centres d’educació reglats i no reglats, col·legis privats i privats concertats (gestió aplicatiu g_concert).

Gestió Fiscal:

 • Assistència en la definició de la política fiscal i en la planificació tributària de les operacions corrents.
 • Liquidacions trimestrals relatives a l’Impost sobre el Valor Afegit i el seu resum anual. (Models 303, 349 (MENSUALS) i Model 390).
 • Liquidacions trimestrals d’IRPF tant de professionals com de lloguers (Models 111‐190-115-180).
 • Declaració Anual d’operacions superiors a 3.005’06 €.
 • Pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats (Model 202).
 • Confecció i presentació de l’Impost de Societats (Model 200).

Gestió Comptable:

 • Introducció d’assentaments comptables a partir de la documentació aportada pel client.
 • Obtenció del Balanç de Situació i el Compte de Pèrdues i Guanys.
 • Confecció dels Llibres Comptables Oficials de l’empresa.
 • Elaboració i presentació dels Comptes Anuals de l’empresa.