Selecció de Personal Docent

Selecció Específica de l’Àmbit Docent

  • Selecció de personal del sector de la docència (llars d’infants, centres d’ensenyament reglats i no reglats, facultats universitàries, …)
  • Selecció extensiva per a personal docent, personal de l’adinistració i tota la resta de serveis operatius al sector docent.
  • Garantia de 3 mesos, a partir què el corresponent centre d’educació hagi rebut la persona escollida.
  • Substitució del candidat si no respon a les previsions del client.

Selecció de Personal

  • La captació i selecció de personal docent per a tota mena de centres d’ensenyament reglat i no reglat, explicar als centres d’educació el servei ofert, captar el personal docent, administratiu o de serveis, rebre, conèixer i recaptar informació dels ponents, seleccionar i detallar les característiques generals i especifiques dels candidats i arxivar tota la informació a una base de dades informàtica.
  • Un cop recollida tota la documentació i havent conegut els candidats, oferir als centres d’educació el personal seleccionat segons les corresponents etapes educatives i sol·licituds fetes.
  • Garantir que la selecció es fa a partir del coneixement personal de cadascún dels optants (feina artesanal).

Responsabilitat Metodológica

  • Aplicació d’una evaluació exhaustiva, basada en un ampli coneixement i experiència del sector docent.
  • Utilització de noves tecnológiques per a la selecció del personal més adient per a cada demanda.
  • Localització directa donada per un ampli coneixement del sector i de les variacions complementàries dels diferents serveis annexes al docent.

A més:

Personalitzem les necessitats dels nostres clients amb l’objectiu d’oferir una qualitat òptima en els processos de selecció, tenint en compte sempre les modificacions del mercat laboral.