Finances per a NO FINANCERS

Presentació i Objectius

Aquest curs té com a objectiu facilitar una versió integrada dels conceptes e instruments claus de compatibilitat i finances imprescindibles per l’anàlisis, planificació i control de les activitats i resultats de la gestió de la empres. En particular, es persegueixen els següents objectius:

  • Exposar de forma clara i precisa els conceptes i la terminologia clau del llenguatge financer per a responsables i técnics «no financers»
  • Possibilitar la comprenssió i l’anàlisi dels estats contables (balanç i compte de resultats) partint d’un nivell bàsic.
  • Facilitar la interpretació de la situació patrimonial i económica de l’empresa mitjançant els principals intruments de l’ànalisi economic-financer.

A qui va dirigit?

A directius i gerents d’empresa o d’unitats de negoci, comandaments intermitjos, especialistes i técnics no financers, així com a altres interessats que requereixin del coneixement i l’ús del llenguatge financer i dels seus principals intruments d’informació i control.

Proposta de formació

  • Modalitat: Presencial
  • Nombre total d’hores: 20 h.
  • Nombre de sessions: 8 sessions.
  • Nombre d’hores per sessió: 2,5 h.
  • Nombre d’alumnes per curs: 15 alumnes.