Les últimes novetats sobre l’Impost sobre Societats per a l’exercici 2023

S’acosta el període de presentació de la declaració de l’Impost de societats de l’exercici 2023, que (per a aquelles societats el període impositiu de les quals coincideix amb l’exercici natural) va des de l’1 al 25 de juliol de 2024. En conseqüència, és el moment de tenir clares les novetats més importants que, en relació amb aquest tribut, han entrat en vigor a partir de l’exercici 2023.

La novetat més important és la introducció d’un nou tipus impositiu reduït del 23%, per a aquelles societats l’import net de les quals de la xifra de negocis del període impositiu immediat anterior sigui inferior a 1 milió d’euros i que no tinguin la consideració d’entitats patrimonials.

Una altra de les novetats a destacar és la possibilitat d’aplicar amortitzacions accelerades per inversions en determinats vehicles elèctrics nous, afectes l’activitat econòmica desenvolupada per la Societat i que entrin en funcionament en els anys 2023, 2024 i 2025.

Una altra de les novetats a destacar és la possibilitat d’aplicar amortitzacions accelerades per inversions en determinats vehicles elèctrics nous

En relació amb els grups de societats que tributin en el règim especial de consolidació fiscal, es limita al 50% la compensació de bases imposables negatives (BINs). Per tant, per als períodes impositius que s’iniciïn el 2023, la base imposable del grup fiscal es determinarà tenint en compte únicament el 50% de les BINs individuals de cadascuna de les entitats integrants del grup fiscal.

A més d’aquestes novetats, també s’introdueixen canvis en la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries i espectacles, permetent-se l’aplicació de la deducció al contribuent que finança els costos de la producció quan aporti quantitats destinades a finançar la totalitat o part dels costos de la producció en qualsevol fase d’aquesta, així com les despeses per a l’obtenció de còpies, publicitat i promoció fins al límit del 30% dels costos de producció.
 

En relació amb els grups de societats que tributin en el règim especial de consolidació fiscal, es limita al 50% la compensació de bases imposables negatives

Finalment, també s’ha ampliat la deducció per inversió en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I), permetent a les Pimes deduir un 30% de les quantitats invertides en aquesta mena d’activitats elegibles per a la deducció (personal, materials, actius fixos i serveis externs). A més, s’elimina el requisit que la inversió s’hagi realitzat en territori espanyol, permetent deduir inversions realitzades a tot el món.

A més de les novetats en l’àmbit de l’Impost de societats, també és important destacar que s’han posat en marxa diverses mesures de suport a la digitalització de les Pimes, per a impulsar la seva transformació digital. Així, es pot optar a tenir subvencions per a l’adquisició de programari i maquinari, ajudes per a la formació en competències digitals i programes d’assessorament especialitzat que ajudi a dissenyar una estratègia digital, adquisició d’eines que facilitin l’automatització i la comunicació amb clients de forma més eficaç.

Font: ViaEmpresa