El teu edifici ha passat la inspecció tècnica? Quan ho ha de fer i qui l’ha de pagar

Notícies com l’enfonsament de part d’un bloc de pisos a Badalona o el desallotjament del bloc El Barco a Esplugues de Llobregat han posat de manifest la importància de realitzar inspeccions tècniques als edificis, les ITE.

Es tracta d’informes obligatoris que redacten tècnics qualificats, en els quals es determina l’estat de conservació del bloc i les deficiències que hi podria haver. A partir d’aquest estudi, la Generalitat atorga un certificat d’aptitud de l’edifici.

Et resolem alguns dels dubtes que et poden sorgir a l’hora de fer aquest tràmit.
 

Quin objectiu té la inspecció tècnica d’edificis (ITE)?

L’ITE o inspecció tècnica d’un edifici és un sistema de control de caràcter obligatori, amb què es confirma que el propietari compleix el seu deure de rehabilitació i conservació. A més, serveix per comprovar el nivell de seguretat de l’immoble.

Consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic qualificat, que determina l’estat en què es troba i informa els propietaris si cal fer actuacions en cas que s’hi hagin trobat deficiències.
 

Quins edificis han de passar l’ITE?

Segons l’annex 1 del Decret 67/2015, de 5 de maig, els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a una inspecció tècnica quan compleixin els 45 anys d’antiguitat, prenent com a data de construcció la que consta al cadastre.

Tot i això, en els edificis plurifamiliars d’abans del 1972 i els unifamiliars anteriors el 1975, el marge temporal per passar l’ITE era més gran, però ja haurien finalitzat tots els terminis, tal com mostren les taules següents:

Antiguitat de l’edificiTermini per passar la inspecció
Anterior al 1900Fins al 31/12/2016
Entre el 1901 i el 1930Fins al 31/12/2017
Entre el 1931 i el 1950Fins al 31/12/2018
Entre el 1951 i el 1960Fins al 31/12/2019
Entre el 1961 i el 1975Fins al 31/12/2020
A partir de 1975L’any que compleixi els 45 anys d’antiguitat


Malgrat tot, hi ha algunes excepcions importants, com per exemple que queden exclosos de l’obligatorietat els edificis unifamiliars on la seva edificació principal estigui separada 1,5 metres o més de la via pública, de zones d’ús públic i de les finques adjacents.

A més, els habitatges unifamiliars que disposin d’una cèdula d’habitabilitat vigent i els toqui realitzar l’ITE, no estaran obligats a presentar-la fins al moment en què la cèdula caduqui.

Qui és el responsable d’encarregar l’ITE i qui n’assumeix el cost?

Segons l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, aquesta obligació correspon als propietaris, i en el cas dels blocs de pisos, a la comunitat.

D’igual manera, el cost va a càrrec dels propietaris. I en el cas que no puguin assumir-lo, les administracions públiques poden subvencionar-lo si es demanen ajuts per finançar les obres de rehabilitació corresponents i se’ls concedeixen. 

En qualsevol cas, la manca de recursos no eximeix de l’obligació de passar l’ITE.

Per tot plegat, les persones que viuen als immobles han de facilitar l’accés a aquests en el moment de l’estudi perquè el tècnic pugui fer la inspecció de l’edifici.
 

Quins passos s’han de seguir després de l’informe tècnic?

Un cop es té l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici, la propietat –o un representant autoritzat– ha de presentar a l’Agència de l’Habitatge la sol·licitud del certificat d’aptitud.

Aquest tràmit només es pot fer presencialment si s’és un particular. Els autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius l’han de sol·licitar per internet.

I tot plegat, s’hauria de fer en un termini màxim de quatre mesos a partir de la data de tancament de l’informe tècnic. En cas que no es presenti dins d’aquest marge, s’emetrà una resolució d’inadmissió del tràmit.
 

I si l’ITE és desfavorable?

Segons el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona, encara que el tècnic hagi recollit a l’ITE tot un seguit d’actuacions a fer a l’edifici, cal tramitar igualment la sol·licitud del certificat d’aptitud:

«La resolució APTE del certificat d’aptitud pot ser APTE, APTE PROVISIONAL o APTE CAUTELAR, segons la qualificació d’aquestes deficiències.»

A continuació, els propietaris han d’adoptar de manera immediata i urgent les possibles mesures cautelars requerides en l’informe.

També han d’aprovar un programa de rehabilitació, quan s’hagin detectat deficiències que requereixin la supervisió de professionals tècnics, constituir un fons de reserva específic per respondre a les despeses que se’n derivin i executar les obres de rehabilitació necessàries.

Què passa si no es realitza l’ITE?

D’acord amb la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, no disposar de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici és una infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari i pot comportar sancions.
 

Com es pot saber l’antiguitat de l’edifici i si ha passat l’ITE?

L’antiguitat de l’edifici es determina d’acord amb l’any de construcció que consta al cadastre, però en el cas que no ho reflecteixi, es pot acreditar per altres vies, com el certificat de final d’obra o el de primera ocupació, documents que es poden aconseguir als arxius municipals.

D’altra banda, per saber si un edifici ha passat l’ITE es pot omplir aquest formulari de l’Agència d’Habitatge, on cal especificar les dades del bloc en qüestió.

Font: ccma.