Despeses Hipotecàries

Fa cinc anys, el Tribunal Suprem va determinar que alguns dels costos que els clients havien pagat li corresponien al banc

Totes aquelles persones que es van hipotecar abans del juny de 2019 poden reclamar algunes de les despeses hipotecàries que aleshores van pagar per formalitzar-la. 

I és que arran de diverses denúncies, el Tribunal Suprem va acabar sentenciant que els bancs aplicaven clàusules abusives. A més, l’alt tribunal va concretar els costos que havien de pagar les entitats bancàries i els que li pertocaven al client.

És per això, que aquests consumidors poden sol·licitar que se’ls retornin uns diners que rondarien els 1.000 euros de mitjana, en funció de l’import i les característiques de la hipoteca signada.
 

Quines despeses hipotecàries es poden reclamar?

Els costos que es poden reclamar al banc són els següents:

  • El 100% de les despeses pagades en concepte de registre de la propietat.
  • El 100% de les corresponents a la gestoria.
  • El 100% dels costos pagats per a la taxació.
  • El 50% de les despeses notarials, ja que l’altra meitat l’hauran d’assumir els usuaris. 
     

Quan acaba el termini per reclamar-les?

Aquesta pregunta és gairebé impossible de respondre amb certesa, ja que la data concreta de prescripció no està clara i això, genera confusió entre els mateixos jutges. De fet, el Tribunal Suprem ha elevat la consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè ho esclareixi, ja que el conflicte rau en quina data prendre com a punt de partida per començar a comptabilitzar el termini.

Fins que no es pronunciï, sembla que la interpretació majoritària dels experts consultats seria el 23 de gener, inclòs. Moment en què es complirien 5 anys de les sentències del Tribunal Suprem en què determinaven quins costos havien d’assumir les entitats bancàries i quins els consumidors.

Tot i això, aquesta data s’ampliaria fins al 14 d’abril perquè durant l’estat d’alarma del 2020 hi va haver 82 dies naturals on els terminis processals van quedar aturats.

I davant d’aquest embolic, s’afegeix el cas català. I és que el Codi Civil del territori determina que el termini en comptes de ser de 5 anys, en seria de 10. El problema, però, continua sent el mateix: des de quan començar a comptar. És per això, que un jutjat de primera instància de Barcelona també ha demanat a la justícia europea que ho determini.

Com s’ha de reclamar?

El primer pas és demanar per escrit al departament de reclamacions del banc que es retornin els imports que es van pagar en matèria de costos de gestió, registre de la propietat, taxació i la meitat de les despeses notarials.

Es pot sol·licitar per altres vies més enllà del burofax, com per correu electrònic, però donada la immediatesa de la data, alguns advocats recomanen aquesta opció per tenir constància que l’entitat bancària l’ha rebut.

En segon lloc, cal adjuntar-hi totes les factures de les citades despeses que es trobaran en l’escriptura de la hipoteca, el document que conté tota la informació relativa al que s’ha signat.

Tot i això, si no es té aquesta documentació, l’entitat FACUA assegura que les factures es poden recuperar acudint al notari on es va signar l’escriptura, al registre escaient en funció de la ubicació de l’habitatge i pel que fa als costos de gestoria i taxació, s’haurien de sol·licitar a les empreses que van executar aquestes tasques.

Algunes entitats també exigeixen un document formal on s’especifica el que es vol reclamar. Si aquest és el cas, l’OCU facilita un model que pot resultar útil.
 

I si la resposta del banc no és satisfactòria?

Amb aquest procediment, el banc hauria de retornar la quantitat corresponent, però si no hi ha resposta o aquesta no és satisfactòria, es pot acudir al servei de reclamacions del Banc d’Espanya.

La institució assegura que les diferents entitats bancàries poden trigar entre 15 dies i dos mesos a donar resposta a les peticions. Passat aquest temps, es poden iniciar els tràmits amb la màxima institució estatal seguint els passos que marca el portal web.

Si aquesta via tampoc fos efectiva, encara es tindria una altra opció: la via judicial.
 

I les hipoteques posteriors al juny del 2019? 

Les persones que es van hipotecar després d’aquesta data, no els correspondria reclamar, ja que a partir de març del 2019 va entrar en vigor la llei de Contractes de Crèdit Immobiliari, norma que actualment regula aquesta tipologia de contractes.

Així, l’article 14 de la citada regulació, especifica quins costos pertanyen actualment al banc i quins a l’usuari. D’aquests, els de gestoria, aranzels notarials i els d’inscripció de garanties els haurà d’assumir l’entitat bancària, mentre que els relatius a la taxació de l’immoble els ha d’abonar el consumidor.

Des de l’Assessoria, us assessorem i gestionem les reclamacions que necessiteu.

Per a més informació, podeu contactar per correu electrònic a info@assessoriabaix.cat o trucant al nostre telèfon de contacte 93.685.40.54

font: ccma