REFORMA DE L’ACOMIADAMENT PER INCAPACITAT PERMANENT

El passat 21/05/24, el Consejo de Ministros va aprovar un AVANTPROJECTE DE LLEI pel qual es modifica el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, en matèria d’extinció del contracte de treball, als efectes previstos en l’article 26.4 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

Els mitjans de comunicació han donat per fet que ja estava vigent, però res més lluny de la realitat, atès que ara comença el tràmit parlamentari en Congrés i Senat.

Segons la nota de premsa publicada en la web de LA MONCLOA, amb aquest avantprojecte de llei es pretén la reforma de l’article 49.1.e de l’Estatut dels Treballadors que permetrà eliminar com a causa automàtica d’extinció de la relació laboral el reconeixement de la Incapacitat Permanent de la persona treballadora.

Segons el Govern “L’eliminació de l’extinció automàtica del contracte en els casos en què la persona treballadora accedeix a la situació d’Incapacitat Permanent Total, Absoluta o Gran Invalidesa permet protegir més eficaçment l’ocupació de les persones amb discapacitat i compleix el mandat de les propostes recollides en el Llibre blanc sobre ocupació i discapacitat. Per tant, serà obligatori que les empreses realitzin els ajustos raonables que permetin a les persones amb discapacitat exerceixin el seu dret al treball, fins i tot si accedeixen a la situació de discapacitat amb posterioritat a l’inici de la seva activitat professional”.

Sembla que la possibilitat d’extingir el contracte, fins ara en mans de l’empresa, es condiciona a la voluntat de la persona treballadora que podrà sol·licitar:

  • Una adaptació del lloc de treball raonable, necessària i adequada
  • El canvi a un altre lloc de treball vacant i disponible, d’acord amb el seu perfil professional i compatible amb la seva nova situació.

Caldrà esperar al tràmit parlamentari per a conèixer el text definitiu d’aquesta reforma.

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema et pots dirigir al nostre servei d’assessoria laboral, presencial amb cita prèvia, per telèfon o mitjançant les assessories en línia de la web col·legial www.cafbl.cat.

Font: Col·legi Administradors de Finques